Nabij ondersteunen

BiJeVa vzw richt zich hoofdzakelijk op thuiswonende kinderen en ouder(s) in verborgen armoede of die bij de uitval van professionele zorg organisaties behoren.

Waarbij BiJeva vzw armoede ziet als een probleem van maatschappelijke participatie en sociale uitsluiting. Waardoor het voor haar bij de aanpak van armoede gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel mensen die in armoede leven, als hun omgeving, als de overheid hebben hierin samen een verantwoordelijkheid.


De vereniging weet haar doelgroep letterlijk en figuurlijk ‘te bereiken’ en biedt perspectief en eigen kracht.

Perspectief bieden wij door niet alleen snel naar directe praktische oplossingen te zoeken maar ook te kijken naar het dikwijls niet erbij horen in hun samenleving.

Om van zelfredzaamheid eigenlijk geen illusie te maken (denkend aan wat Voltaire al zei: ‘Niets verschaft zo veel genoegen als illusies.’), spreken wij eigen kracht aan afhankelijk van hoe diep iemand in de problemen is gekomen en naar vermogen, want niet iedereen is tot dezelfde inzet in staat.


Haar aanpak van ‘wij’ zeggen op een manier die greep geeft op het leven, die dingen mogelijk maakt, insluit en niet uitsluit, omvat volgende onderdelen:


1. Inzetten van een bezielster die van de keukentafel bij die mensen, soms tussen het drogende wasgoed in, haar bureau maakt.


Dé ouder bestaat niet, het kind ook niet. Het zijn individuele mensen. Mensen met een gezicht. Mensen van vlees en bloed. Mensen doen ook nog wel eens domme dingen. Het is niet zo als je er veel tijd en energie instopt, er ook evenveel inzet uitkomt. Soms komt er helemaal niets uit. Maar die onvoorspelbaarheid betekent voor mij niet dat ik 'zo maar wat doe'. Ik heb uit goed luisteren naar en mijn jaren effectieve interventies voor de gezinnen, heel wat kennis opgedaan. Dat luisteren gebeurde en nu nog aan hun keukentafel, want de mens en het menselijke staat pas centraal als je vertrekt van de arme.

Door te luisteren naar hun verhalen over: wat zij belangrijk vinden, ervaringen, belevingen en waarderingen, kom ik te weten hoe de werkelijkheid in de samenleving en in de thuissituatie wordt beleefd en krijg ik antwoord op de vraag: wat doe je voor wie?


Zo leerde ik hun taal en de gevoelens van de ander kennen en kwam tot het besef dat in armoede leven chaos is. Een wereld waar verwarring, stress en onvoorspelbaarheid heerst. Armoede is niet louter een financiële beperking. Met te weinig geld bedoel ik gevallen van financieel tekort waarin het gewoonweg niet mogelijk is om veranderingen aan te brengen in wat je wilt of denkt nodig te hebben. Je kunt ook niet besluiten om niet arm te zijn, ook niet voor een tijdje. Dat heeft ingrijpende gevolgen. Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir geven in hun boek 'Why Having Too Little Means So Much' inzicht in de vraag in hoeverre armoede gedrag be¨nvloedt; komen tot een aantal verrassende conclusies en werpen een nieuw licht op de vraag hoe we zouden kunnen omspringen met minder hebben dan je voor je gevoel nodig hebt (schaarste). Armoede verandert armen hun denken omdat het hun aandacht opeist. De ervaring van armoede leidt tot een verlies van mentale capaciteit. En omdat dit verlies van invloed is op alle aspecten van hun gedrag heeft armoede bepaalde gevolgen. De moeite om vast te houden aan een voornemen, het onvermogen om weerstand te bieden aan een nieuwe bloes, de vergeetachtigheid (het betalen van een rekening, innemen medicijnen) en de beoordelingsfouten (het verkeerd geschatte banksaldo, het te gretig ingaan op reclame) komen allemaal voort uit verlies van mentale capaciteit.


Mijn ouders en kinderen in 'Armoede' help ik daarom op een manier waarin een gelijkwaardige respectvolle bejegening en empathie centraal staan, gericht op het verminderen van stress en zonder het voeren van de eigen regie over haar of zijn leven onnodig te belemmeren of te hinderen.

Wat werkt er nu bij het verzachten van armoede en wat helemaal niet? Met mijn brede waaier aan levenservaring weet ik zelf heel goed of iemand meer tijd nodig heeft of een schop onder haar of zijn gat. deze kennis samen met een mix van echt doen, emotionele openhartigheid en koppigheid zijn mijn handvatten die zorgen dat BiJeVa vzw van betekenis is of het verschil maakt


Zij krijgt vertrouwen waar een professional dit niet krijgt wat de tongen wat losser maakt en in haar dichtbij en levensbreed werken maakt ze dingen mogelijk die hun leven beter maken. Maar ze is ook 'Vertaler' bij het bij het elkaar brengen van extern betrokken professionele hulpverleners.


De opzet is meer laagdrempelig als je naar de mensen gaat dan dat de mensen hebben moeten komen.

Sleutelwoorden: authenticiteit, empathie, geduld, oplossingsgericht, buiten de hokjes denken en handelen.


2. Beter benutten van wettelijke regelingen en voorzieningen. 


3. Zorgen dat de bejegening van de doelgroep door professionals er blijvend iets tot doet.

Verschil tussen de systeemwereld v/d professionals in het sociaal domein en de zich anders gedragende realiteit blijft groot.


Ik constateer dikwijls dat die onvoorspelbaarheid bij de armen voor de systeemwereld van de professionals in het sociaal domein, zeer moeilijk is. Waarom slagen ze in het sociaal domein er - ofschoon alle goede bedoelingen van professionals, alle regels en wetten die op papier zeer sociaal lijken - dikwijls niet in om die mensen echt te helpen? 


Eén van de problemen is dat hun clënt te abstract is geworden. Zij hebben het over doelgroepen. Ik zie een alleenstaande moeder met kinderen die honger hebben. Maar het systeem ziet het anders. Het systeem ziet alleen een groep die arm is. Bij zo'n abstract mensbeeld hoort ook achterdocht en wantrouwen wat een gedrag met zich brengt dat ontmenselijking voort brengt. Ze gaan er dan ook direct vanuit dat mensen altijd op het eigen profijt uit zijn. In de praktijk is dat meestal niet het geval. Waar wel meewerken of verder zonder BiJeVa!


Een ander obstakel is dat veranderingen in het sociaal domein complex zijn. Ze zijn daar vooral goed in praten en rapporteren. Heel veel praten in allerlei worden die alleen binnen hun vakgebied gebruiukt worden. Zo is er iedereen uiteraard voor vraaggestuurd werken, voor maatwerk natuurlijk ook. Maar als men het echt wil doen. Dan duiken vraagstukken over wat normaal en gewenst is op. 'De vraag past niet, dit kan zomaar niet'.


Een reflex bij professionals is ook de angst voor precedentwerking. 'Dat heb ik vastgesteld. Er werd dan door mij een allerdroevigst geval aangedragen, een gezin met vijf kinderen die andere huisvesting nodig had. Volgens de betrokken ambtenaar kon dat absoluut niet. "Er zijn nog zoveel soortgelijke schrijnende gevallen", kreeg ik dan te horen. Ik dan veel goesting om te zeggen die wil ik wel eens zien, misschien hadden we met BiJeVa ook voor hen wel iets kunnen doen. Maar die gevallen bleven verscholen achter de wet op de privacy'.


Toch ben ik door deze obstakels en reflexen niet pessimistisch geworden. Veel professionals kleuren buiten de lijntjes om het goede te doen. 'Maar zij zijn daarna wel een paar uur bezig om in het systeem werk te verantwoorden wat ze eigenlijk niet hebben gedaan. De werkelijkheid ziet er dus heel anders uit dan wat uit de cijfers te lezen valt.'

Het verschil tussen systeemwereld en de zich anders gedragende realiteit is nog steeds groot.


Van de manier waarop de leiding en dienstverlening in de systeemwereld zich gedraagt - hun uitspraken en hun handelingen - en van de manier waarop cliënten de geschreven regels die zij uitvaardigen of handhaven, interpreteren komen verborgen regels.

Het belang van de verborgen regels is niet de erkenning van hun bestaan en evenmin het benoemen ervan. Hun belang is er rekening mee houden omdat ze wezenlijk inzicht verschaffen in hoe men deze mensen kan bereiken en hoe men diengen van hen gedaan kan krijgen. 

Daarom werkt BiJeVa vzw feitencratisch!